Regulamin placówki

Regulamin
UCZESTNIKA ZAJĘĆ
OPP "Ogród Jordanowski" w Kozienicach 
(wyciąg)

 

 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

OPP "OJ" uczy, bawi, wychowuje promując aktywne spędzanie czasu wolnego od nauki i obowiązków rodzinnych. Oferuje atrakcyjne i pożyteczne zajęcia w formach stałych, okazjonalnych, świetlicowych, konkursach i wydarzeniach artystycznych.

II. OBOWIĄZKI:

1. Przestrzegać założeń regulaminu OPP "OJ".

2. Okazywać należny szacunek wychowawcom, instruktorom i innym pracownikom, wykonywać ich polecenia.

3. Zawsze mieć przy sobie legitymację szkolną i okazywać ją na każde wezwanie pracowników.

4. Być życzliwym i kulturalnym w stosunku do innych współuczestników zajęć OPP "OJ".

5. Przychodzić na zajęcia systematycznie, punktualnie i każdorazową swą nieobecność usprawiedliwić.

6. Dbać należycie o własność OPP "OJ".

7. Wykorzystywać pomoce dydaktyczne zgodnie z przeznaczeniem. Przynosić na zajęcia wskazane przez prowadzącego przybory, rekwizyty itp.

8. Być aktywnym uczestnikiem dobrowolnie wybranych przez siebie pracowni, sekcji, klubów, drużyn, zespołów oraz czuć się współodpowiedzialnym za wyniki ich pracy.

9. Dbać o higienę osobistą i schludny wygląd oraz o czystość, ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach OPP "OJ".

10. Zmieniać obuwie, odzież pozostawiać w szatni.

III. PRAWA:

1. Dokonywać wyboru zajęć, pracowni i zespołów zgodnie ze swymi zainteresowaniami i możliwościami.

2. Korzystać z fachowej pomocy, rad i wskazówek wychowania i instruktorów OPP "OJ".

3. Zgłaszać własne pomysły do programu działalności i organizacji zajęć OPP "OJ".

4. Wybierać i być wybieranym do samorządu wychowanków OPP "OJ" oraz zgłaszać własne postulaty w odniesieniu do jego działalności.

5. Korzystać z pracowni i urządzeń jakimi dysponuje placówka oraz brać udział w imprezach organizowanych przez OPP "OJ".

6. Reprezentować OPP "OJ" na zawodach, konkursach, przeglądach itp.

7. Mieć zapewnione poszanowanie własnej osoby oraz dyskrecję w sprawach osobistych.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Za nienaganną postawę i osiągnięcia w pracy społecznej uczestnik OPP "OJ" może być wyróżniony dyplomem, listem pochwalnym do szkoły lub nagrodzony w inny sposób.

V. KARY:

Kto nie przestrzega zasad regulaminu nie może być uczestnikiem zajęć w OPP "OJ" (powiadamiamy o tym Rodziców i Szkołę). Kto działa na szkodę OPP "OJ" ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia.

VI. INNE POSTANOWIENIA:

1. Bywalcy OPP "OJ" powinni być ubezpieczeni w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Taką ochronę mają już przedszkolaki i uczniowie szkół z tytułu zawartego ubezpieczenia w szkole na cały rok szkolny.

2. Udział we wszystkich zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców a zapisy do niektórych sekcji sportowych, rekreacyjnych i turystycznych - dodatkowo akceptacji lekarza. Pełnoletni bywalcy OPP "OJ" także wypełniają kartę zapisu.

3. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany na bieżąco informować nauczyciela o stanie zdrowia i ewentualnych chorobach przewlekłych dziecka zgłoszonego na zajęcia OPP "OJ".